Všeobecné pro okruh zákazníků
Všechny nabídky, kupní smlouvy, dodávky a služby na základě objednávek našich zákazníků, podléhají VOP. Nabídka zboží od HABA se řídí podle potřeb svých zákazníků.
Náš sortiment vyžaduje v principu vlastní spolupráci mezi námi a jím. Pracujeme podle hesla: společně najdeme řešení.
Kdybyste měli nějaký důvod k výtce, prosíme o rychlé písemné sdělení, abychom se mohli neprodleně postarat o nápravu.

§ 1 Platnost
(1) Naše dodávky, plnění a nabídky plníme výhradně na základě těchto VOP. Ty jsou součástí všech smluv, které s našimi zákazníky ohledně nabízeného zboží uzavíráme.
(2) Platí výlučně naše prodejní podmínky. Odchylky od našich podmínek neuznáváme, ledaže byly předem písemně, vzájemně potvrzeny. Naše obchodní podmínky platí i poté, kdy my sami, v odchylce s těmito VOP, bezpodmínečně dodávku uskutečníme.

§ 2 Nabídka a uzavření smlouvy
(1)V prospektech, zprávách a jiných reklamních materiálech, které obdržíte, jsou nabídky a údaje o cenách doporučené a nezávazné.
(2) naše katalogové ilustrace ukazují produkty takové, jaké byly při tisku katalogu aktuální. Během času se může provedení produktů v katalogu lehce změnit, ale nezkrátí se funkčnost a použitelnost. S výhradou omylů a chyb. Konstrukční změny našeho zboží, tak jako změny struktury a barvy oproti našim katalogovým fotografiím a/nebo popisy si vyhrazujeme, v rozsahu, který je v obchodě standardní. Upozorňujeme na to, že zboží je dodáváno bez vyobrazených dekorací.
(3) Vyobrazení, nákresy, kalkulace a jiné podklady jsou naší majetkem a máme na ně autorská práva. To platí i pro písemné podklady, které nejsou označené jako důvěrné. Před potřebou předání na třetí osobu si vyžádejte náš písemný souhlas.
(4) Objednávka zákazníka je závazná. Po jejím převzetí zákazníkovi neprodleně vystavíme a pošleme potvrzení o přijetí objednávky, teprve po potvrzení objednávky zákazníkovi je objednávka závazná pro nás.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
§ 3 Ceny a platební podmínky
(1)Aktuální ceny můžete poptat u našeho zákaznického servisu. Zákonné DPH není v našich cenách obsaženo. DPH bude v zákonné výši v den vystavení faktury, ve faktuře vykázáno. (odchylka pouze u neplátců DPH)
(2)Jestliže není nic domluveno písemně nebo jinak, dodáváme jen dopředu zaplacené zboží.
(3) Příjem šeků nebo směnek není od nás akceptován.
(4) (i) Platí zákonná pravidla týkající se následků spojených s platebními průtahy. U zpoždění plateb můžeme uplatnit vyúčtování úroků z prodlení plus 8% .
(ii) Faktury a upomínky budou vystaveny strojově. Zákazníkům mohou být poslány dopisem, telefaxem nebo e-mailem.
(5) Zápočetní právo náleží zákazníkům jen tehdy, jeli jeho protinárok právoplatný a nesporný nebo je od nás uznán. Jestliže je zákazník podnikatel, je oprávněn k výkonu retenčního práva jen, když se protinárok zakládá na stejném smluvním vztahu.
§ 4 dodávky a termíny dodání
(1) Při dodávkách nábytku máme následující minimální objednávkové množství:
(i) € 2000,- dodávky v rámci Evropy (EXW Bad Rodach, Incoterms 2010)
(ii) € 2500,- dodávky mimo Evropu (EXW Bad Rodach, Incoterms 2010)
(2) Objednávky na nábytek a hrací náčiní bude od nás písemně potvrzené a bude oznámený pravděpodobný termín dodání a to po vyjasnění všech technických otázek. Dny dodání jsou pracovní dny, ne víkendy a svátky. Dodací lhůta je dodržena v okamžik, kdy je zboží předáno dopravci (Poště, dráze, balíkové službě nebo dopravci).
(3) Uvedené dodací lhůty, které slouží jako podklad udělení zakázky se mohou změnit. Dodací lhůta se prodlouží při stávce, úředním opatřením, zásahem vyšší moci a obdobné situaci, a sice o dobu, po kterou takový průtah potrvá. To samé platí, když zákazník případně neplní povinnu součinnost.
(4) Kdybychom nedodrželi domluvený termín dodání, může zákazník požadovat přiměřenou náhradní dodatečnou lhůtu, která nesmí být kratší než 2 týdny.
(5) Jestliže zboží není u našeho dodavatele v dohledné době k dispozici, jsme oprávnění odstoupit od smlouvy. V případě odstoupení, vrátíme zákazníkovi neprodleně jeho platbu.
3
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
(6) Jsme oprávněni k částečnému vydodaní objednávky, přičemž poneseme vícenáklady za poštovné, pokud za takové rozdělení dodávky neseme zodpovědnost.
§ 5 Zasílání, pojištění a převzetí rizik
(1)Náklady za poslání a riziko za poškození nebo ztrátu zboží, by mělo přejít na kupujícího následně.
(i) pokud zboží není vydodáno do našich obchodních prostor, v momentě předání dopravci, na palubu, kterou kupující nazývá loď v přístavu k nalodění, přímo na palubu (FOB německý přístav, Incoterms 2010) nebo když má zákazník zpoždění v příjmu zboží, v moment, ve kterém prodejce nabízí předání.
(ii) pokud se žádné nakládání na loď nekoná a zboží nebude dodáno do našich obchodních prostor, v momentě předání dopravci na uvedené místo (FCA, Incoterms 2010) nebo když má zákazník zpoždění v příjmu zboží, v moment, ve kterém prodejce nabízí předání.
(iii) pokud zboží není vydodáno do našich obchodních prostor, v momentě předání dopravci (FCA Bad Rodach, Incoterms 2010) nebo když má zákazník zpoždění v příjmu zboží, v moment, ve kterém prodejce nabízí předání.
(2) Naší povinností je dodat zboží včas a v pořádku přepravci. Za průtahy zaviněné dopravcem nejsme odpovědni.
(3) Pokud výslovně není ujednáno jinak, stanovíme přiměřenou dopravu a vybereme dopravce podle našeho nejlepšího uvážení.
(4) Neručíme za škody vzniklé při přepravě. Při zjištění poškození obalu, ve kterém je zboží zabaleno, ( tzn. transportní poškození) si má zákazník při příjmu zboží od dopravce nechat potvrdit, že obal je poškozen, a nás o tom neprodleně písemně informovat.
§ 6 Stavba a montáže
(1)HABA ceny pro nábytek, venkovní hřiště a sportovní zařízení, jsou kalkulovány pro samo-montáž. Dodávka se skládá z rozložených částí nebo jen částečné montáže. Smontování zařízení na místě není zahrnuto do objemu dodávky.
4
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
§ 7 Záruka – odpovědnost za závady
(1)Obsahuje je-li vydodané zboží nějaké věcné nedostatky, můžeme vybrat mezi odstraněním nedostatků a nebo dodáním bezvadných věcí. Můžeme zákazníkovi odmítnout způsob nápravy, když by vyvstávaly nepoměrné náklady.
(2) Zákazník musí neprodleně po převzetí prohlédnout zboží. Vydodané zboží se bere jako schválené, jestliže nám není
(I) V případě, že zjevný nedostatek se během 5 pracovních dnů po vydodání – nejlépe s přiložením kopie dodacích listů – nebo jinak písemně oznámí.
(ii) Během 5 pracovních dnů od zjištění nedostatků písemně oznámí.
(3) Jestliže je zákazník podnikatel, povinná záruční lhůta trvá zásadně jeden rok. Promlčecí lhůta v případě dodacího postihu dle § 478, 479 BGB zůstává neporušená. To neplatí, v případě, že se jedná o nárok na náhradu škody kvůli závadě. Na nárok na náhradu škody platí § 8.
(i) Zpětné vrácení je vyloučeno při dodávce knih, audio nebo videozáznamů, tak jako software, jestliže takové vydodané datové nosiče jsou od zákazníků odpečetěné.
(ii) Rovněž je vyloučeno vrácení zboží, které je zhotoveno podle přání a objednávky zákazníka nebo je na něm provedena konečná úprava (koberce, látky, pískoviště-zakrytí, nábytek pro panenky, nábytek, venkovní hrací náčiní, polštáře, tělocvičné nářadí, apod.)
(4) Na nábytek, hrací a sportovní náčiní z vlastní produkce poskytujeme 5ti letou záruku.
§ 8 Ručení a škody
Naše ručení pro smluvní porušení povinnosti, tak jako z úmyslného přestupku a velkou nedbalost je omezené
(i) Toto neplatí při ublížení na životě, těle nebo zdraví zákazníka nebo podle zákona o záruce na výrobek.
(ii) V případě malé nedbalosti je naše záruka na škody na objednaném zboží omezena na výši kupní ceny.
5
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
(iii) Naše záruka na náhradu škody, jedno z jakého právního důvodu (obzvláště při prodlení, závadě nebo jiné zanedbané povinnosti) je omezena na smluvně typické, předem předvídatelné škody.
(iv) Pokud je vůči nám odpovědnost za náhradu škody vyloučena nebo omezena, vztahuje se i na náhradu škody našich úředníků, zaměstnanců, spolupracovníků, zástupců a pomocníků.
§ 9 Výhrada vlastnictví
(1) Ponecháváme si vlastnictví u vydodaného zboží až do úplného zaplacení zboží z dodací smlouvy. Jestliže se zákazník chová v rozporu se smlouvou, obzvláště s prodlením úhrady, jsme oprávněni zboží vzít nazpět. Při zpětném přijetí zboží, automaticky odstupujeme od smlouvy. Po převzetí zboží nazpět jsme oprávněni k jeho prodeji. Využití tržby z prodeje, po odečtení nákladů na zpětvzetí zboží je započteno proti pohledávce za tímto zákazníkem.
(2) Zákazník je povinen se do úplného zaplacení o zboží postarat s péčí řádného hospodáře.
(3) Při exekuční opatření třetí strany na vyhrazené zboží nás podnikatel neprodleně informuje doručením intervenčně nutných podkladů. Toto platí také i pro jiná majetková omezení zákazníka (insolvence apod.). Nezávisle na tom má zákazník v předstihu třetí oprávněnou stranu vyrozumět o výhradě vlastnictví HABA. Jestliže je zákazník podnikatel, nese naše náklady na uplatnění výhrady vlastnictví, pokud by takové náhrady nebyla schopna třetí strana.
(4) Jestliže je zákazník podnikatel, nastupuje naše výhrada vlastnictví již v okamžik dalšího přeprodeje/pronájmu k jeho splnění obchodního případu a postupuje naší výhradu vlastnictví na tyto jeho zákazníky dále. V případě přetvoření nebo jiného zapracování našeho výhradního vlastnictví v jiný celek, přechází na nás výhrada vlastnictví taková přetvořená věc jako celek. Takovou výhradu vlastnictví může změnit pouze celá úhrada všech závazků dotyčným podnikatelem nebo dalšího nabyvšího zákazníka.
(5) Přesahuje-li hodnota pojistky naše požadavky oproti objednavateli víc než o 20%, tak musíme na objednavateli požadovat uvolnění podle naší volby vzniklé jistoty v odpovídajícím objemu.
6
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
§10 Místo plnění, právo volby a sídlo soudu
(1) V případě, že se ze smlouvy nic jiného nevyplývá, je plnění a místo placení naše obchodní sídlo. Zákonná nařízení o místech soudů zůstávají nedotčená, do té doby, dokud ze zvláštního ustanovení §10 odstavec. 3 nevyplyne něco jiného.
(2) Platná kupní smlouva mezi námi a zákazníkem podléhá výhradně kogentně –mezinárodně- soukromým – právním předpisům, zákonům BRD – EU- obchodního práva.
(3) Výhradní sídlo soudu je u smluv s obchodníky, právnickými osobami, veřejného práva pro naše sídlo příslušný soud. 

PROVOZOVATEL ESHOPU:

Aleš Janoušek, Komenského 1660, 39002 Tábor, IČ: 05217423,  DIČ CZ 5705240024

 

Nákupní košík